Empoli Outlet, το επίσημο e-shop. Welcome Spring με νέες Αφίξεις

Language

Όροι Διαγωνισμού

 Όροι Διαγωνισμού

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

«EMPOLI OUTLET - Δωροεπιταγή»

Η ανώνυμη βιομηχανική εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός Στ. Γονατά, αριθμός 4, με ΑΦΜ 094532890, ΦΑΕ Αθηνών, διεξάγει κλήρωση – προωθητική ενέργεια, με αντικείμενο τη ηλεκτρονική συμπλήρωση φόρμας, κατόπιν της διαδικασίας που περιγράφεται στους παρόντες όρους (εφεξής χάριν συντομίας Empoli).

Η παρούσα ενέργεια διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι κατά καθ’ όλη τη διάρκειά του (ως ορίζεται κατωτέρω) στον ιστότοπο www.empoli.gr

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους, καθώς η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Α. Δικαίωμα Συμμετοχής & Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών με πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία, οι οποίοι είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

Από το δικαίωμα συμμετοχής αποκλείονται όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας, οι σύζυγοι αυτών, καθώς και όσοι έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τα ανωτέρω πρόσωπα και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού.

Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

Αντικείμενα - δώρα της παρούσας προωθητικής ενέργειας είναι μια δωροεπιταγή των 150€

Το δώρο είναι συγκεκριμένο, αυστηρά προσωπικό και δεν μπορεί να ανταλλαγεί με άλλα δώρα, ακόμη και αν είναι ίσης ή μικρότερης αξίας, απαγορεύεται δε η παραχώρηση ή εκχώρησή του από το νικητή σε οποιονδήποτε τρίτο.

Ο νικητής μπορεί να παραλάβει τη δωροεπιταγή από τα φυσικά καταστήματα του Empoli Outlet

Ο νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 22/12/2023 με ανάρτηση ιστορίας (story) στον Instagram λογαριασμό της εταιρείας

Μόνο οι έγκυρες συμμετοχές έχουν δικαίωμα να κερδίσουν δώρα. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που:

(α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων,

(β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Εταιρείας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματά της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου,

(γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Εταιρείας, από την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης της. Κανένας άλλος τρόπος υποβολής συμμετοχής δε γίνεται δεκτός και κάθε συμμετοχή που θα υποβάλλεται με τρόπο διαφορετικό (π.χ. δια επιστολής ή άλλως πώς) θα λογίζεται ως μη υποβληθείσα.

Η καταγραφή των δηλώσεων συμμετοχής θα γίνει με λογισμικό. Το λογισμικό θα παύσει την αποδοχή δηλώσεων συμμετοχής αυτόματα στην ως άνω προκαθορισμένη λήξη της διάρκειας του χρόνου υποβολής.

H Εταιρεία έχει το δικαίωμα προ της εκτέλεσης της κλήρωσης να διαγράφει – αποκλείει συμμετοχές που είναι προδήλως ελαττωματικές ή δεν αντιστοιχούν σε υπαρκτά πρόσωπα ή καθίσταται σε κάθε περίπτωση αντικειμενικά αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερής η ταυτοποίηση του συμμετέχοντα σε περίπτωση που είναι νικητής.

Προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα είναι να διαθέτει ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο Instagram, ο οποίος είναι σύμφωνος με όλους τους όρους χρήσης του Instagram και η λειτουργία του δεν έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο. Ο κάθε συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη της αληθούς και ορθής διαχείρισης του προφίλ του στο Instagram, που θα του επιτρέψει να είναι ο νικητής, να ταυτοποιηθεί και να παραλάβει το δώρο.

Ο κάθε συμμετέχων δηλώνει δια της συμμετοχής του ότι οι διοργανωτές μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του σε email ή κινητό για την απόδοση του δώρου. 

Οι παρόντες όροι συμμετοχής διέπουν τη διαδικασία συμμετοχής στην κλήρωση ως σύνολο και ο εκάστοτε συμμετέχων δια της συμμετοχής αποδέχεται πλήρως, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα το πλήρες περιεχόμενό τους.

Η μη αποδοχή τους ή ακόμα και η εν μέρει αποδοχή τους συνεπάγεται την αδυναμία συμμετοχής στη διαδικασία και αυτοδίκαιη ακύρωση της συμμετοχής τους. Η συμφωνία τεκμαίρεται μόνον από το συγκεκριμένο είδος δώρου και δε μεταβάλλει το δώρο ούτε συνεπάγεται οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα.

Β. Χρόνος & Διαδικασία Υποβολής Συμμετοχής

Η διάρκεια του χρόνου υποβολής συμμετοχών ορίζεται από τις 11/12/23 ώρα 10:00 π.μ. ως και τις 22/12/2023 ώρα 23.59 μ.μ.

Οι συμμετοχές υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του λογισμικού της ιστοσελίδας που είναι αναρτημένη στη διεύθυνση (Instagram) ήτοι μέσω αλληλεπίδρασης με τη συμπλήρωση των εμφανιζόμενων υποχρεωτικών πεδίων.

Η διαδικασία συμμετοχής έχει ως εξής:

Ενεργοποίηση της επιλογής (click wrap contract) αποδοχής με ηλεκτρονική αποτύπωση, χωρίς καμία άλλη περαιτέρω διατύπωση.

Κάθε πρόσωπο δικαιούται να συμμετάσχει στην κλήρωση μόνο μία φορά. Κάθε διπλοεγγραφή με σειρά χρονική (επόμενη εγγραφή) θα απαλείφεται αυτόματα από το λογισμικό της διαδικασίας της κλήρωσης. 

Γ. Κανένα Κόστος Συμμετοχής & Τεχνικά Μέσα

Για τη συμμετοχή στην κλήρωση η Εταιρεία δε ζητά οποιοδήποτε αντίτιμο, αντάλλαγμα, ή οποιαδήποτε αντιπαροχή σε αντιστάθμισμα αυτής (συμμετοχής). Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ο συμμετέχων ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει έναντι της Εταιρείας πλην της αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες όρους.

Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα.  Αυτονόητο είναι ότι ο  κάθε συμμετέχων αναλαμβάνει το κόστος χρήσης του μέσου σύνδεσης στο διαδίκτυο, αφού δεν είναι εφικτή η εκτός διαδικτύου δήλωση συμμετοχής στην κλήρωση. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι ανωτέρω εταιρίες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Instagram και παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της εταιρείας. Περαιτέρω, η εν λόγω εταιρεία δεν ευθύνονται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής), καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Instagram της Lapin, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού ή την ακύρωση κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησής τους. Σε κάθε περίπτωση η Lapin δε σχετίζεται ως προς το αντικείμενό της με την αγορά παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών.

Ο συμμετέχων και ο κάθε χρήστης της ιστοσελίδας αναλαμβάνει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας του λειτουργικού συστήματος της συσκευής του από ιούς, κακόβουλο κώδικα ή άλλες παρεμφερείς εφαρμογές. Στην ιστοσελίδα ενδέχεται να παρατίθενται υπερσύνδεσμοι που παραπέμπουν σε τρίτους ιστοχώρους αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των χρηστών - συμμετεχόντων. Η παράθεση ενός υπερσυνδέσμου από μόνη της δε συνεπάγεται ότι η Εταιρεία γνωρίζει ή εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενο των ιστοχώρων, στους οποίους παραπέμπουν οι υπερσύνδεσμοι. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με οποιασδήποτε μορφής βλάβη προκληθεί σε χρήστη της ιστοσελίδας, άμεσα ή εμμέσως, συνδεόμενης με τη χρήση της και την ανάκτηση του περιεχομένου της.

Μη αποκλειόμενων των νόμιμων χρήσεων της ιστοσελίδας ανάρτησης του περιεχομένου του διαγωνισμού δεν επιτρέπεται η αποθήκευση προσωρινή ή μόνιμη σε μέσο αποθήκευσης, η εκτύπωση ή η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο από το σύνολο ή μέρος ή από την αποτύπωση - διάρθρωση (layout) της ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής για σκοπούς ξένους με αυτούς που συνάδουν με τη νόμιμη χρήση της.

Δ. Χρόνος, Τόπος & Τρόπος Διεξαγωγής της κλήρωσης – Παραλαβή του Δώρου, Όρια Χρήσης

Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22/12/2023, στα γραφεία της εταιρείας και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει δημόσια στο διαδίκτυο. Η κλήρωση διενεργείται χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα από λογισμικό [https://commentpicker.com/instagram.php]  την ως άνω ημέρα. Προ της διενέργειας της κλήρωσης, αποκαλύπτονται από το λογισμικό εισαγωγής των συμμετοχών τα στοιχεία των συμμετεχόντων [Names]. Στη συνέχεια, ακολουθεί εισαγωγή στο ως άνω λογισμικό διενέργειας της κλήρωσης, που αποτελεί:

Αλγόριθμό τυχαίας επιλογής ενός ονόματος, χωρίς καμία μεσολάβηση – επέμβαση ή παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα. Κατά την εκτέλεσή του επιλέγει ένα (1) νικητήριο όνομα που αντιστοιχεί σε ένα (1) νικητή.

Κάθε τυχερός, αν συμμετέχει με περισσότερους από έναν λαχνούς, αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας αν επιλεγεί (δεν προβλέπεται η δυνατότητα προφίλ να κερδίσει περισσότερα από ένα δώρα).

Σε περίπτωση που τα στοιχεία του νικητή είναι προδήλως εσφαλμένα ή μη αληθή, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει τη διαδικασία της κλήρωσης εξαιρώντας τον νικητή από τη δεύτερη κλήρωση ή να ορίσει νέα ημερομηνία και ώρα στον ίδιο τόπο για την επανάληψη της διαδικασίας.

Το αποτέλεσμα της κλήρωσης δεν αμφισβητείται, ούτε προσβάλλεται. Σε κάθε περίπτωση ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού διενέργειας της κλήρωσης διέπεται από τους σχετικούς όρους χρήσης του παρόχου - δημιουργού του, που είναι αναρτημένοι στη διεύθυνση https://commentpicker.com/wheel-of-names.php , σε περίπτωση που ήθελε τεθεί προς εξέταση το αδιάβλητο, αξιόπιστο και η σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης δομή - δημιουργία και λειτουργία του λογισμικού της κλήρωσης.

Η ως άνω διαδικασία οπτικοποιείται σε οθόνη και το αποτέλεσμα ανακοινώνεται εντός 90 λεπτών από την ολοκλήρωσή της.

Η Εταιρεία ανακοινώνει το όνομα του νικητή της κλήρωσης μέσω Instagram Story καθώς και στη σχετική δημοσίευση στο Instagram της Lapin House και αποστέλλει αμέσως προσωπικό μήνυμα στο email του νικητή με την ειδοποίηση ότι είναι ο τυχερός.

Στη συνέχεια, ακολουθεί η εξής διαδικασία ταυτοποίησης του χρήστη - νικητή, που είναι υποχρεωτική:

-Ερώτηση μέσω μηνύματος (διαζευκτικά) email από την Εταιρεία στο νικητή για το ονοματεπώνυμο και ενός προσωπικού στοιχείου επικοινωνίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και αριθμό κινητού τηλεφώνου.

-Αποστολή αναλόγως της ως άνω απάντησης του νικητή αλφαριθμητικού κωδικού με email ή SMS από την Εταιρεία.

-Αντιγραφή του κωδικού αυτού από το νικητή στο email message για την ταυτοποίηση του χρήστη. 

Ο κάθε νικητής οφείλει να αποδεχθεί το δώρο του κατά την ως άνω διαδικασία το αργότερο εντός 1 ημερολογιακής ημέρας από την αποστολή της ειδοποίησης-μηνύματος και να παραλάβει το δώρο του εντός 1 ημέρας από την ταυτοποίησή του. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή παραλαβή του δώρου από τον νικητή εντός των τασσομένων προθεσμιών. Ακόμη, η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, με το οποίο μπορεί να πιστοποιηθεί η ταυτότητα και η ηλικία του τυχερού νικητή κατά την διαδικασία αποστολής του δώρου του.

Αν ο νικητής δεν παραλάβει το δώρο του κατά τα ανωτέρω εντός της ως άνω προθεσμίας, αυτή ακυρώνεται χωρίς άλλο δικαίωμα αναπλήρωσης ή αντικατάστασης και χωρίς αυτό να συνεπάγεται επανάληψη οποιασδήποτε διαδικασίας κλήρωσης.

H Εταιρεία έχει δικαίωμα να ζητήσει και ο νικητής έχει δικαίωμα να αρνηθεί, να συμμετάσχει σε διαφημιστική προωθητική ενέργεια υπό την ιδιότητα του νικητή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φωτογράφιση,

Η ευθύνη της  Εταιρεία περιορίζεται στη διάθεση του ανωτέρω αναφερόμενου δώρου. Η Εταιρεία δεν φέρει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά, δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε εγγυάται τη λειτουργικότητα ή την έλλειψη ελαττωμάτων του δώρου ούτε εγγυάται κάποια συμφωνημένη ιδιότητα. Μετά την λήξη του διαγωνισμού και της παράδοσης του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρεία παύει να υφίσταται.

Ε. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία στο πλαίσιο διενέργειας κληρώσεων ως προωθητικών ενεργειών για τη διαφήμιση των προϊόντων που εμπορεύεται, καθίσταται υπεύθυνος επεξεργασίας με την έννοια του Κανονισμού της Ε.Ε. 2016/679 [Γ.Κ.Π.Δ.].

Τα δεδομένα που καταχωρούνται από τους συμμετέχοντες αποκτώνται από την Lapin νόμιμα και σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός της Ε.Ε. 2016/679 [Γ.Κ.Π.Δ.]

Η συμμετοχή στην Κλήρωση προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιγράφονται κατωτέρω, τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία σύμφωνα με τους ρητώς καθοριζόμενους όρους του παρόντος και τον Γ.Κ.Π.Δ., αποκλειστικά για τους σκοπούς της Κλήρωσης (συμμετοχή, ανακοίνωση/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων), την απόδοση του δώρου, την προβολή και προώθηση του διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεων της Εταιρεία και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της, σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Lapin είναι:

Α) Για τους συμμετέχοντες: το Instagram ID, στοιχεία δημόσιου προφίλ Instagram, ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο και δφύλλο.

Β) Για τους νικητές: επιπλέον των ανωτέρω, τηλέφωνο επικοινωνίας, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΔΤ. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον διαγωνισμό.

Τα υποκείμενα – συμμετέχοντες μπορούν ανά πάσα στιγμή να εναντιωθούν στην επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων και στην αποστολή emails και να ασκήσουν το σχετικό εκ του νόμου δικαίωμά τους, αίροντας τη συναίνεση αυτή, ζητώντας τη διαγραφή τους (unsubscribe) από κάθε σχετική λίστα αλληλογραφίας και επικοινωνίας της Εταιρεία και των αυτής συνδεδεμένων με συναφές αντικείμενο επιχειρήσεων.

Το υποκείμενο των δεδομένων δύναται ανά πάσα στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός της Ε.Ε. 2016/679, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή επιστολής στη διεύθυνση Αχαΐας 2 & Τροιζηνίας, Νέα Κηφισιά (Τ.Κ.: 14564) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στην e-mail διεύθυνση [email protected]

Εφόσον το υποκείμενο ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματα αυτά, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερών από τη με δόκιμο τρόπο λήψη του, αφού ενημερώσει το υποκείμενο είτε για την ικανοποίηση του αιτήματος είτε για τους νόμιμους λόγους που την εμποδίζουν.

Επίσης, το υποκείμενο διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά ([email protected]).

Για την περίπτωση αυτή της αποδοχής του να συμμετάσχει σχετικά σε τέτοια ενέργεια, άνευ ανταλλάγματος ή άλλως πώς, πέραν της παραλαβής του δώρου, ο νικητής θα χρειαστεί να χορηγήσει τη ρητή συναίνεσή του για το δικαίωμα χρήσης της εικόνας του στην Εταιρεία, ώστε η τελευταία απεριόριστα να χρησιμοποιεί το φωτογραφικό αυτό υλικό που θα της μεταβιβαστεί από τον φωτογράφο ως προς τα πνευματικά δικαιώματα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και απεριόριστα σε διαφημιστικές εκστρατείες της σε όλα τα μέσα πληροφόρησης, για 24 μήνες το μέγιστο από την παραλαβή του δώρου από το συμμετέχοντα νικητή. 

Σε κάθε περίπτωση ως δόκιμος τρόπος επικοινωνίας για κάθε διαδικαστικό στάδιο της κλήρωσης είναι η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στους συμμετέχοντες, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε έκαστος κατά την υποβολή της συμμετοχής στην κλήρωση.

O συμμετέχων αποδέχεται και γνωρίζει ότι η ιστοσελίδα, στην οποία είναι αναρτημένο το περιβάλλον υποβολής συμμετοχής στην κλήρωση, για την πλήρη λειτουργικότητα του σχετικού λογισμικού και ελλείψει άλλου μέσου ηπιότερου ή διαφορετικής τεχνολογίας, αποθηκεύει προσωρινά στην προσωρινή μνήμη “cache” που συνεργάζεται με το λογισμικό πλοήγησης – φυλλομέτρησης που χρησιμοποιεί, αρχεία κειμένου “cookies”, τα οποία αποθηκεύουν ανώνυμα δεδομένα που αφορούν στην πλοήγηση – φυλλομέτρηση της ιστοσελίδας ή στη λειτουργία του λογισμικού και αλληλεπιδρούν με το λειτουργικό σύστημα του μέσου (συσκευής) πρόσβασης στο διαδίκτυο του συμμετέχοντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση “cookies” από την Εταιρεία μας παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Cookiesπου είναι αναρτημένη στον επίσημο ιστοτόπο.

Ο συμμετέχων αποδέχεται την εγκατάσταση των αρχείων αυτών στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής  που χρησιμοποιεί για να πλοηγείται στην ιστοσελίδα της κλήρωσης.

Ο συμμετέχων γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει, σε περίπτωση που επιθυμεί τον αποκλεισμό της αποθήκευσης των αρχείων αυτών στο σύστημά του, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αναλόγως του λογισμικού φυλλομέτρησης – περιήγησης (browser) ή της εφαρμογής Instagram που χρησιμοποιεί να επιτύχει μέσω ρυθμίσεων το επιθυμητό αποτέλεσμα – επίπεδο προστασίας.

Ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται ότι μέσο ταυτοποίησής του είναι και η διεύθυνση IP που αποδίδεται στη συσκευή του από τον πάροχο συνδεσιμότητας με το διαδίκτυο. Το λογισμικό υποβολής στοιχείων συμμετεχόντων αποθηκεύει για την εξυπηρέτηση του σκοπού λειτουργίας του και το δεδομένο αυτό (IP address) με την υποβολή της κάθε δήλωσης συμμετοχής.

Ο συμμετέχων ρητά αναλαμβάνει την υποχρέωση να δηλώνει ως στοιχεία συμμετοχής μόνο τα δικά του στοιχεία, επί των οποίων έχει την εξουσία διάθεσης και όχι τρίτων προσώπων χωρίς αυτά να έχουν συναινέσει ή χορηγήσει συγκατάθεση προς τούτο και η Εταιρεία ενδέχεται να υποχρεωθεί σε περίπτωση σχετικής καταγγελίας ενώπιον των αρμόδιων αρχών και δικαστηρίων να αποκαλύψει στοιχεία προσδιοριστικά της ταυτότητας της συσκευής (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, IP Διεύθυνση), μέσω της οποίας υποβλήθηκε δήλωση δεδομένων χωρίς τη συναίνεση ή συγκατάθεση του υποκειμένου των, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας.

ΣΤ. Τελικές Διατάξεις

Η ιστοσελίδα – Instagram Profile, Facebook Page, και η σελίδα της δήλωσης συμμετοχής στην κλήρωση, στην οποία είναι αναρτημένη η παρουσίαση της κλήρωσης, καθώς και το περιεχόμενό της διατίθενται «ως έχουν» και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη ούτε εγγυάται συνολικά: α) την ακρίβεια, ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου της καθολικά, β) το περιεχόμενο, το οποίο τυχόν προέρχεται από τρίτους και εισάγεται αυτόματα σε αυτήν ή παραπέμπει σε άλλους ιστοχώρους (υπερσύνδεσμοι), γ) ότι η ιστοσελίδα διατίθεται μέσω εξυπηρετητή, απαλλαγμένο από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλες παρεμφερείς εφαρμογές.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία είναι η αποκλειστική δικαιούχος ή κάτοχος άδειας χρήσης κάθε εμπορικού σήματος, εικόνας, κειμένου, αποτύπωσης και εν γένει κάθε δικαιώματος βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορά στο όλο περιεχόμενο της ιστοσελίδας της κλήρωσης. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου αυτού εκτός του παρόντος πλαισίου από τρίτους πλην την Εταιρεία δεν είναι επιτρεπτή χωρίς πρότερη έγγραφη άδεια της τελευταίας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει μονομερώς τους παρόντες όρους, χωρίς τήρηση προδικασίας ή άλλως πώς, με άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων, με εξαίρεση τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας και χρήσης των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. Κατά την παρούσα διάταξη η Lapin δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αναβάλει, παρατείνει, ακυρώνει, επανεκκινεί τη διαδικασία της κλήρωσης, να αντικαθιστά το δώρο με άλλα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας κ.ο.κ.

Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από την κλήρωση και την ερμηνεία – εφαρμογή των παρόντων, τα μέρη θα επιδιώξουν το φιλικό διακανονισμό της και θα εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα επίλυσής της με εναλλακτικές μεθόδους, συμφωνώντας ήδη δια των παρόντων όρων, την επιδίωξη προσφυγής στη διαδικασία της διαμεσολάβησης του Ν. 3898/2010, όπως τροποποιημένος θα ισχύει κατά το χρόνο προσφυγής στη διαδικασία. Εφαρμοστέο δίκαιο σε κάθε περίπτωση είναι αποκλειστικά το Ελληνικό.

Σε περίπτωση που η διαφορά δεν ήθελε επιλυθεί δια της διαμεσολάβησης ή έστω με άλλο τρόπο εναλλακτικής επίλυσης, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την κλήρωση, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο 2108003162 από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) από τις 10:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ.

Κηφισιά, 03/05/2023